statut

STATUT

Prywatnej Szkoły Podstawowej ŻOREK

w Żorach

Statut opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

Spis treści

NAZWA SZKOŁY..................................................................................................................... 2

INNE INFORMACJE O SZKOLE............................................................................................. 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY.................................................................................................... 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE........................................................................... 5

DYREKTOR SZKOŁY............................................................................................................................................................ 5

 WICEDYREKTOR DO SPRAW PEDAGOGICZNYCH................................................................................................ 7

RADA PEDAGOGICZNA...................................................................................................................................................... 7

SAMORZĄD UCZNIOWSKI................................................................................................................................................ 9

RODZICE................................................................................................................................................................................... 9

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY............................................................................................... 10

ORGANIZACJA SZKOŁY...................................................................................................... 10

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA................................................................... 13

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO..................................................................................... 14

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW............................................................................................................. 15

NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO............................................................................................................................ 15

JAWNOŚĆ OCENIANIA...................................................................................................................................................... 16

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA..................................................................................................................................... 17

OCENIANIE W KLASACH I - III...................................................................................................................................... 18

OCENIANIE W KLASACH IV-VI..................................................................................................................................... 18

SKALA OCEN, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW.............................. 20

OGÓLNE ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW......................................................................................................... 25

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE................................................................................................. 25

NAGRODY.............................................................................................................................................................................. 26

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY................................................................................................................................ 29

FINANSOWANIE SZKOŁY................................................................................................... 29

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ............................................. 29

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY PRZEPROWADZANY DLA UCZNIA SPEŁNIAJĄCEGO OBOWIĄZEK SZKOLNY POZA SZKOŁĄ................................................................................................................................................................................... 31

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI............................................................................... 33

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW..................................................................................... 35

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW....................................................................................... 36

SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW....................................................................................... 37

PRZEPISY KOŃCOWE........................................................................................................... 38

 

NAZWA SZKOŁY

§ 1

1.      Szkoła nosi nazwę: Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK

2.      Siedziba szkoły: 44 – 240 Żory ul. Księcia Leszka 3

3.      Szkoła jest prywatną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej

4.      Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót PSP ŻOREK

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2

1. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

2. Organ prowadzący szkołę: Dominika Lewińska, ul. Osińska 80 44-240 Żory

3. Cykl kształcenia trwa 6 lat

4. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

Etap I obejmuje klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna

Etap II obejmuje klasy IV-VI

5.      Zadania organu prowadzącego:

 • kierowanie całokształtem pracy szkoły we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kierowanie polityką kadrową szkoły, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły według aktualnych przepisów Kodeksu Pracy
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów

6.      Organ prowadzący może szkołę zlikwidować zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)z późniejszymi zmianami.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Do jej zadań należą w szczególności:
 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości
  w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych
  i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach  życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 • dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne
  do rozumienia  świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego
  i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 1. Działalność wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcza oraz działalność organów szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości,
 • prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających poszczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów także poprzez organizację zajęć nadobowiązkowych,
 • zapewnienie uczniom warunków do podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej oraz religijnej,
 • sprawowanie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły np.: wyjść do kina, teatru, na imprezy kulturalne przez nauczyciela organizującego wyjście,
 • sprawowanie opieki nad uczniami bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli pełniących dyżur,
 • sprawowanie opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej przez nauczyciela świetlicy,

§ 5

 1. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 6

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor,
 • Wicedyrektor do spraw pedagogicznych
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski
 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 7

1.      Dyrektor, jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę.

2.      Dyrektor kieruje całokształtem pracy szkoły we wszystkich sprawach związanych z jejdziałalnością. Do jego zadań należą:

 • kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
 • dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kierowanie polityką kadrową szkoły, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły według aktualnych przepisów Kodeksu Pracy,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji wspierających jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • nadzorowanie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • współpracowanie z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 WICEDYREKTOR DO SPRAW PEDAGOGICZNYCH

§ 8

 1. Wicedyrektora  szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły.
 2. Wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole. Do jego zadań należą w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 • przedstawienie sprawozdania z działalności wychowawczo-dydaktycznej oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • czuwanie nad przestrzeganiem zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prawidłowym przebiegiem i właściwą organizacją sprawdzianu w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
 • przygotowanie projektów dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły,
 • stwarzanie warunków do rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania na dany rok szkolny,
 • realizowanie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły
 • czuwanie nad prawidłowym przestrzeganiem statutu szkoły,
 • współpracowanie z rodzicami, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 9

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub w zastępstwie wicedyrektor do spraw pedagogicznych.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy dyrektora, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. W przypadkach uzasadnionych przewodniczący może zwołać nadzwyczajne zebranie rady z pominięciem regulaminowego terminu.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • uchwalanie regulaminu własnej działalności,
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
 • ustalanie sposobów wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • arkusz organizacyjny pracy szkoły,
 • tygodniowy rozkład zajęć w szkole,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły przedmiotowe oraz określać zakres ich prac.
 3. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
 • współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 • przestrzegania postanowień prawa oświatowego i szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach, pracach rady i jej komisji, do której został powołany oraz w wewnętrznym jej samokształceniu,
 • realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
 • składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
 • nieujawnianiania spraw powierzonych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 10

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Samorząd reprezentują: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz.

3.      Utworzenie samorządu ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania opinii o działalności szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.

4.      Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna za zgodą dyrektora szkoły.

5.      Regulamin samorządu jest tworzony bezpośrednio przez Samorząd Uczniowski
i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

6.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem, winien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.

RODZICE

§ 11

1. Rodzice są partnerami szkoły i mają prawo decydować w sprawach kształcenia i wychowania dzieci, a w szczególności do:

 • występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu nadzorującego szkołę
  z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach szkoły,
 • pomagania  w rozwiązywaniu problemów szkoły,
 • współdecydowania o kształcie planu zajęć nadobowiązkowych,

2. Obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, a także regularne zaglądnie do Zeszytów Korespondencji i platofrmy e-dziennik.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 12

1.      Organy szkoły działają na zasadzie kolegialności, swobodnej wymiany doświadczeń
i wzajemnej pomocy. Pomiędzy organami szkoły zapewniona jest bieżąca wymiana informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach.

2.      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci poprzez  zebrania oraz konsultacje indywidualne.

3.      Zebrania z rodzicami odbywają się trzy razy w roku zgodnie z harmonogramem podawanym na początku roku szkolnego.

4.      Konsultacje organizowane są w dniu zebrań oraz w zależności od zaistniałej sytuacji.

5.      Wszelkie spory rozwiązywane między organami szkoły rozstrzygane są zgodnie
z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dobra szkoły i jej uczniów.

6.      W sytuacji trudności rozstrzygnięcia sporów między organami szkoły każda ze stron ma prawo zwrócić się o ich rozwiązanie do organów sprawujących nadzór pedagogiczny i administracyjny. Prawo to przysługuje po wyczerpaniu wcześniejszych form odwoławczych.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 13

 1. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a jeżeli wypada on w piątek lub sobotę - w najbliższy poniedziałek po 1 września.
 2. Zajęcia w szkole kończą się w ostatni piątek czerwca.
 3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Termin ferii zimowych określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.
 4. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania.
 6. Liczba uczniów w klasie wynosi maksymalnie 16 osób.
 7. Opiekę nad daną klasą sprawuje nauczyciel-wychowawca.
 8. Szkoła prowadzi klasy  I – VI.

8a. Do szkoły mogą zapisywać się uczniowie spełniający obowiązek poza szkołą w trybie   tzw. „nauczania domowego”

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasie I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozkład zajęć ustala dyrektor wraz z wicedyrektorem ds. pedagogicznych.
 4. Szkoła jest otwarta od godz. 7.00 do godz. 18.30.
 5. Szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć nadobowiązkowych w odniesieniu do wcześniejszych lat, zarówno w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, jaki i częstotliwości ich odbywania się.

13a. Do nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych zalicza się:

a) zajęcia otwarte – dla wszystkich uczniów klas I-III, zgodę na takie zajęcia wyrażają rodzice

b) zajęcia zamknięte, tzw. koła zainteresowań – dla chętnych uczniów klas I-III i starszych

c) kursy, warsztaty prowadzone na określony temat dla grupy maksymalnie 8- osobowej; dopuszcza się możliwość pobierania opłaty za takie kursy, z której zakupione zostaną materiały wykorzystywane podczas zajęć.

 1. Do nadobowiązkowych otwartych zajęć lekcyjnych zalicza się:
 • koło teatralne
 • szachy
 • robotyka
 • edukacja międzykulturowa
 • sztuka prowadzona w j.angielskim
 • „Sztuka Mówienia” czyli elementy retoryki i emisji głosu
 • zumba bądź inne zajęcia taneczne
 • grafika komputerowa (klasa I)
 • TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne (od klasy II)
 • edukacja ekonomiczna
 • elektronika
 • tworzenie gier komputerowych (od klasy II)
 • inne zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania w ramach możliwości szkoły.

14a. Do nadobowiązkowych zajęć zamkniętych zaliczamy m.in.

      koło matematyczne

      koło dziennikarskie

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku każdego roku szkolnego pisemnie deklarują
  w jakich zajęciach nadobowiązkowych otwartych będą brały udział ich dzieci.

15a. Od IV klasy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych obowiązkowych zajęciach języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ocenianie na zajęciach języka niemieckiego odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie wpływają na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. Z uczestnictwa w zajęciach można zrezygnować od września kolejnego roku szkolnego .

 1. Szkoła zapewnia uczniom jeden ciepły posiłek dostarczany przez firmę cateringową (zupa). Istnieje możliwość wykupienia drugiego dania na koszt rodzica.
 2. Dzieci ze szkoły w I etapie edukacyjnym są odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione do odbioru dzieci, których dane zostały podane
  w umowie ze szkołą. Na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecko może opuścić budynek szkoły w sposób zawarty we wniosku.
 3. Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej zgodnie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Prywatnej Szkole Podstawowej ŻOREK.
 4. Dzienniki zajęć świetlicowych prowadzone są w formie papierowej.

§ 14

1.      W szkole działa świetlica szkolna jako pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńcza szkoły.

2.      Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 8:00 oraz od 15:00 do godz. 18.30.

3.      Świetlica prowadzi odpowiednie do wieku i potrzeb dzieci i młodzieży zajęcia stosując różnorodne formy pracy, w tym:

 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • pogadanki, dyskusje.

§ 15

1.      Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

      pięć sal lekcyjnych,

      aula szkolna (najem okazjonalny),

      pomieszczenie dla działalności świetlicy szkolnej („cichej” i „głośnej”)

2. Szkoła korzysta z pomieszczeń wynajmowanych na terenie miasta Żory od partnerów z którymi współpracuje: inne szkoły, MOSiR, MOK, Park Wodny Aquarion, VitaSport, Zespół Szkół Nr 2 im. J. Tischnera.

     

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 16

 1. Ocenianiu podlegają:
 • zachowanie ucznia
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 16a

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach; trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

§ 16b

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu,

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Fakt zapoznania uczniów i rodziców z kryteriami oceniania jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
 1. Rodzice są informowani o wewnątrzszkolnym systemie oceniania na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Zapoznanie się z WSO rodzice potwierdzają podpisem na imiennej liście.

JAWNOŚĆ OCENIANIA

§ 16c

 1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie:
 • poprzez wskazanie w przypadku oceny z przedmiotu kryteriów wystawienia oceny,
 • poprzez opis zdarzenia w przypadku oceny zachowania w odniesieniu do WSO,
 • uczniowi, na jego wniosek, w czasie przerwy bez dyżuru bezpośrednio po lekcji,
 • rodzicowi (prawnemu opiekunowi) podczas zebrania z rodzicami lub podczas indywidualnych konsultacji.
 1. Wszystkie kontrolne prace pisemne ucznia pozostają̨ w dokumentacji nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Sprawdzona i oceniona pisemna praca kontrolna jest udostępniana uczniowi i/lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w obecności nauczyciela i może zostać wydana tylko rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia w formie: ksero wyłącznie po wcześniejszym udostępnieniu uczniowi i/lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w obecności nauczyciela.
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. Rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać wpisy do dzienniczków i zeszytów korespondencji.
 1. Najpóźniej trzy tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem nauczycieli, wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych
  z poszczególnych przedmiotów oraz o przewidywanej ocenie z zachowania w formie pisemnej.

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

§ 16d

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny z zachowania. Klasyfikacja śródroczna ma miejsce w styczniu danego roku szkolnego.

2.      Klasyfikacja roczna polega na rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. Klasyfikacja roczna ma miejsce w czerwcu danego roku szkolnego.

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych/nieobowiązkowych  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyżej, na semestr programowo wyższy ani na ukończenie szkoły.

5.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6.      Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyżej lub ukończenie szkoły.

7.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

8.      Ocena śródroczna i roczna z religii/ etyki jest wystawiana w skali 1-6.

9.      Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości oraz umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.

10.  Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac twórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

OCENIANIE W KLASACH I - III

§ 16e

1.      W klasach I-III szkoły podstawowej ustalana jest jedna ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i jedna ocena śródroczna z zachowania. Oceny te mają charakter opisowy.

2.      W klasach I-III szkoły podstawowej ustalana jest jedna ocena roczna z zajęć edukacyjnych i jedna ocena roczna z zachowania. Oceny te mają charakter opisowy.

3.      Ocenianie bieżące jest również opisowe i polega na krótkim, opisowym ocenianiu prac pisemnych, prac plastycznych i innych form oceniania umiejętności i wiadomości ucznia.

4.      W ciągu roku szkolnego dopuszcza się również stosowanie ocen cząstkowych w skali 1-6. Symbole te mają być tylko czynnikiem motywującym i ułatwiającym rozpoczęcie edukacji w II etapie edukacyjnym. Ocena kończąca klasę III pozostaje oceną opisową.

5.      Ocena opisowa zawiera w sobie opis sposobu pracy i osiągnięć ucznia.

OCENIANIE W KLASACH IV-VI

§ 16f

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2.      Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      Stopień celujący – 6 (cel)

2)      Stopień bardzo dobry – 5 (bdb)

3)      Stopień dobry – 4 (db)

4)      Stopień dostateczny – 3 (dst)

5)      Stopień dopuszczający – 2 (dop)

6)      Stopień niedostateczny – 1 (ndst)

3.      Oceny bieżące ustalane są również w obowiązującej wyżej skali. Dopuszcza się także podwyższenie stopnia symbolem „+” oraz obniżenie wartości stopnia symbolem „-” (nie dotyczy oceny celującej i niedostatecznej).

4.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali:

1)      Wzorowe

2)      Bardzo dobre

3)      Dobre

4)      Poprawne

5)      Nieodpowiednie

6)      Naganne

5.      Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za pomocą punktów przeliczanych na procenty, a następnie na oceny według następujących progów procentowych:

1)      00%–49,9% – niedostateczny

2)      50%–52,9% – dopuszczający –

3)      53%–56,9% – dopuszczający

4)      57%–60,9% – dopuszczający +

5)      61%–64,9% – dostateczny -

6)      65%–68,9% – dostateczny

7)      69%–72,9% – dostateczny +

8)      73%–76,9% – dobry -

9)      77%–80,9% – dobry

10)  81%–84,9% – dobry +

11)  85%–88,9% – bardzo dobry -

12)  89%–92,9% – bardzo dobry

13)  93%–96,9% – bardzo dobry +

14)  97% – 100% – celujący

6.      Pisemna praca klasowa  musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w danej klasie nie więcej niż trzy prace klasowe lub duże prezentacje.

7.      Gdy zapowiedziany sprawdzian nie mógł odbyć się w wyznaczonym terminie z powodu nieobecności nauczyciela, wówczas nauczyciel wraz z uczniami ustala nowy termin dogodny dla uczniów.

8.      Sprawdziany obejmujące treści nauczania z ostatnich trzech lekcji (kartkówki) mogą być przeprowadzone bez uprzedzenia.

9.      Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu od nauczyciela w ciągu tygodnia od daty ich napisania.

10.  Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

11.    Jeżeli uczeń nie uczestniczy w sprawdzianie pisemnym z powodu choroby (nieobecność usprawiedliwiona)  jest  zobowiązany do napisania danego sprawdzianu w ciągu tygodnia po ustaniu choroby. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany do napisania danego sprawdzianu w pierwszym terminie ustalonym przez nauczyciela – nawet w pierwszym dniu jego obecności w szkole.

12.  Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są zawarte w   opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).

SKALA OCEN, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 
OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 16g

1.      Jako ocenę wyjściową zachowania przyjmuje się ocenę bardzo dobrą.

2.      Ocena bardzo dobra zgodnie z przyjętymi kryteriami może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

3.      Ocena zachowania ucznia obniżona do nieodpowiedniej lub nagannej wymaga pisemnego uzasadnienia wychowawcy klasy danego ucznia. Uzasadnienie zostaje dołączone do protokołu klasyfikacyjnego z zebrania nauczycieli.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 • jest wzorem do naśladowania,
 • wzorowo zachowuje się podczas lekcji i na przerwach wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,
 • zawsze chętnie podejmuje prace społeczno-użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska,
 • wykazuje się inicjatywą i pomysłowością,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia – bierze udział w konkursach oraz projektach szkolnych i pozaszkolnych,
 • wyróżnia się  pięknem słownictwa i dbałością o estetykę otoczenia,
 • jest samodzielny i w pełni odpowiedzialny za powierzone obowiązki,
 • właściwie reaguje na krzywdę innych, jest opiekuńczy wobec młodszych lub słabszych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega wszystkich zasad obowiązujących w szkole (statut, regulaminy),
 • cechuje się kulturą osobistą,
 • jest koleżeński i otwarty na współpracę,
 • chętnie realizuje powierzone mu zadania,
 • włącza się w prace społeczno-użyteczne w klasie, szkole i środowisku lokalnym,
 • pracuje i osiąga wyniki na poziomie swoich możliwości,
 • terminowo realizuje obowiązki szkolne (przystępuje do prac klasowych, odrabia prace domowe),
 • swoim zachowaniem nie przeszkadza nauczycielowi  w prowadzeniu lekcji i uczniom w uczestniczeniu w niej,
 • dba o porządek wokół siebie, nie niszczy własnego mienia, ani mienia kolegów i szkoły,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
 • wszystkie godziny i spóźnienia ma usprawiedliwione,
 • dba o higienę osobistą, ubiera się stosownie do sytuacji,
 • potrafi odpowiednio zachować się w sytuacjach konfliktowych (nie reaguje agresją, udziela wsparcia poszkodowanym, zwraca się o pomoc do osoby dorosłej),
 • nie dokucza słownie, fizycznie ani psychicznie innym,
 • nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, wykazuje się wysoką kulturą języka,
 • na  zwróconą mu uwagę reaguje właściwie, umie przeprosić, stara się natychmiast naprawić ewentualne szkody.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • często nie stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole,
 • cechuje się niską kulturą osobistą,
 • niesystematycznie i nieterminowo realizuje obowiązki szkolne oraz powierzone mu zadania,
 • sporadycznie włącza się w prace społeczno-użyteczne w klasie, szkole i środowisku lokalnym,
 • pracuje i osiąga wyniki poniżej swoich możliwości,
 • nie dba o porządek wokół siebie, niszczy własne mienie oraz mienie kolegów i szkoły,
 • jest niepunktualny,
 • ubiera się niestosownie do sytuacji,
 • inicjuje sytuacje konfliktowe i reaguje agresją,
 • dokucza słownie, fizycznie lub psychicznie innym,
 • używa wulgarnego słownictwa,
 • na zwróconą mu uwagę nie reaguje lub reaguje niewłaściwie.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • często łamie zasady regulaminów obowiązujących w szkole,
 • narusza zasady należytego zachowania, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią.
 • jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych,
 • swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych,
 • prowokuje konflikty, kłótnie, bójki, znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi,
 • nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
 • łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia,
 • uniemożliwia prowadzenie zajęć,
 • przywłaszcza cudzą własność,
 • ulega nałogom,
 • nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
 • nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • nagminnie łamie zasady regulaminów obowiązujących w szkole,
 • szydzi z zasad należytego zachowania się,
 • popełnia wykroczenia dyscyplinarne w szkole i poza nią,
 • świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
 • zachowuje się agresywnie i wulgarnie w stosunku do nauczycieli, uczniów i innych osób,
 • niszczy mienie szkolne i środowiskowe,
 • przywłaszcza cudzą własność,
 • zupełnie uchyla się od prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • ulega nałogom i namawia do nich innych,
 • przynosi do szkoły papierosy, alkohol, narkotyki,
 • lekceważy lub nie reaguje na zwracane uwagi, a wszelkie podjęte przez szkołę środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
 • wchodzi z konflikt z prawem

OGÓLNE ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 16h

1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba, trudna sytuacja rodzinna, problemy emocjonalne ucznia) nauczyciele mogą wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4.      Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE

§ 16i

1.      Uczeń klasy IV-VI może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać z nich egzaminy klasyfikacyjne.

3.      Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
i na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciele mogą wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Uczeń klasy IV-VI,  który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach nauczyciele mogą wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego decydują nauczyciele.

5.      Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych reguluje rozporządzenie.

NAGRODY

§ 16j

1.      Uczeń jest nagradzany za:

 • rzetelną naukę i wzorową postawę,
 • pracę na rzecz szkoły,
 • dzielność i odwagę,
 • pomoc innym w nauce,
 • szczególną aktywność na terenie klasy,
 • udział i sukcesy w konkursach oraz zawodach,
 • własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy artystycznej, użytkowej,
 • pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów,
 • 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego,
 • wzorowe czytelnictwo.

2.      Rodzaje nagród i wyróżnień:

 • książka,
 • „dyplom czytelnika roku” - na zakończenie roku dla pierwszoklasisty najpiękniej czytającego w danej klasie
 • „dyplom mistrza ortografii” - za zakończenie roku szkolnego dla drugoklasisty i trzecioklasisty najlepszego z ortografii w danej klasie
 • „dyplom supermatematyka” - na zakończenie roku szkolnego dla ucznia klas I-III najlepszego z edukacji matematycznej w danej klasie
 • świadectwo ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem, które otrzymują uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej ze średnią oceną 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,
 • nagroda organów statutowych, instytucji i osób fizycznych,
 • pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy,
 • pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
 • list pochwalny dyrektora skierowany do rodziców,

3.      Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów, w szczególności za:

 • zaniedbywanie się w nauce,
 • naruszanie nietykalności cielesnej,
 • nieposzanowanie godności ludzkiej,
 • niszczenie mienia szkolnego,
 • palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków,
 • wchodzenie w kolizję z prawem,
 • korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych.

4.      Za szczególne naruszenie postanowień statutu szkoły uważa się:

 • umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi,
 • naruszenie nietykalności cielesnej uczniów i pracowników zespołu,
 • dopuszczanie się kradzieży,
 • wchodzenie w kolizję z prawem,
 • demoralizowanie innych uczniów.

5.      Rodzaje kar:

 • upomnienie ustne ucznia przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu, na forum klasy,
 • upomnienie ustne ucznia przez dyrektora, na forum klasy,
 • nagana ustna udzielona przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu, na forum klasy,
 • upomnienie ustne ucznia przez wychowawcę i przekazanie zabranego telefonu komórkowego oraz urządzeń elektronicznych rodzicom / prawnym opiekunom,

6.      Tryb odwoływania od wymierzonej kary:

 • uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie)  mają prawo odwołać się na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania kary,
 • dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję,
 • kara może być utrzymana w mocy, zawieszona lub, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły lub – uchylona.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

§ 16k

1. Na zakończenie II etapu edukacyjnego przeprowadzany jest sprawdzian obejmujący      wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

FINANSOWANIE SZKOŁY

§ 17

1.      Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z:

 • dotacji budżetu gminy,
 • pozyskiwanych funduszy unijnych,
 • środków przeznaczonych na działalność szkoły przez organ prowadzący.

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

§17a

1.Nawniosekrodziców,dyrektorSzkołymożezezwolić,wdrodzedecyzji,naspełnianie przezdzieckoobowiązkuszkolnegopoza szkołą.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnegoalbowtrakcierokuszkolnego,pospełnieniuwarunkówokreślonychwart.16ust. 8-14ustawyzdnia7września1991r.osystemieoświaty(Dz.U.1991nr95poz.425zpóźn. zm.), tj. jeżelido wniosku dołączono:a)opinięporadnipsychologiczno-pedagogicznejna okolicznośćmożliwościspełnianiaprzez dzieckoobowiązku szkolnegopoza szkołą,

b) oświadczenierodzicówozapewnieniudzieckuwarunków umożliwiającychrealizację podstawy programowejobowiązującejnadanymetapieedukacyjnym,

c)zobowiązanierodzicówdo przystępowaniawkażdymrokuszkolnymprzezdziecko spełniająceobowiązekszkolny do rocznychegzaminówklasyfikacyjnych,o którychmowaw art. 16 ust. 11 ustawy o systemieoświaty i§ 17b statutu.

3. Dyrektor,wydającdecyzjęzezwalającąnaspełnianieobowiązkuszkolnegopozaszkołą dziecku, które w chwili wydania tej decyzji pobiera naukę w  szkole funkcjonującej w systemieoświatyinnegopaństwa,decydujeoprzyjęciudziecka dokonkretnejklasy. Decydująco przyjęciudo konkretnejklasy DyrektorSzkoły możewziąćpod uwagę:

a) stopieńrozwoju psychicznego,fizycznegoiumysłowegodziecka;

b)opinięporadni psychologiczno-pedagogicznej,którązałączonodo wniosku o przyciedo szkoły,

c) wiek dziecka;

d) w przypadku dziecka, które pobiera naukę w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie przez to dziecko i wskazujący klasę lub etap edukacji, który to dziecko ukończyło w szkole za granicą;

e) dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia;

f) aktualne zaświadczenie wskazujące etap edukacji, na którym uczeń obecnie się uczy;

g) ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce;

h) oświadczenie rodzica o wcześniejszym przebiegu nauki;

i) wniosek rodzica.

4.Cofnięcie decyzji, o której mowa w ust.1, następuje:

a) na wniosek rodziców;

b) jeżeliuczeń zprzyczynnieusprawiedliwionychnieprzystąpiłdo rocznychegzaminów klasyfikacyjnych,o którychmowaw art.16 ust.11ustawy osystemieoświaty,alboniezdał rocznychegzaminówklasyfikacyjnych,o którychmowawart.16ust. 11 ustawyo systemie oświaty;

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

5. Uczeńspełniający obowiązekszkolny pozaszkołąmaprawouczestniczw szkolew zajęciach,o którychmowaw art.64ust. 1 pkt 2, 5 i6 ustawy o systemieoświaty.

6.Uczeńspełniającyobowiązekszkolnypozaszkołąuzyskujepromocjędonastępnejklasy napodstawierocznychegzaminówklasyfikacyjnychz zakresuczęścipodstawyprogramowej obowiązującejna danymetapieedukacyjnym,uzgodnionejna dany rok szkolny zDyrektorem Szkoły. Trybizasady przeprowadzaniaegzaminówklasyfikacyjnychokreśla§ 17b  Statutu.

9.Rocznai końcowaklasyfikacjauczniaspełniającegoobowiązekszkolnypozaszkołą odbywasięzgodniezprzepisamirozdziału3austawy osystemieoświaty,wszczególności zgodniez art.44lustawyosystemieoświatyi §17rozporządzeniaMinistraEdukacji Narodowejzdnia10czerwca2015r.w sprawieszczegółowychwarunkówisposobu oceniania,klasyfikowaniai promowaniauczniów isłuchaczy w szkołachpublicznych.

10. Uczeńspełniający obowiązekszkolny pozaszkołąmaobowiązekprzystąpieniado egzaminuorganizowanegow ostatnimroku naukiw szkoleprzezCentralnąKomisję Egzaminacyjną.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY PRZEPROWADZANY DLA UCZNIA SPEŁNIAJĄCEGOOBOWIĄZEKSZKOLNY POZA SZKOŁĄ

§17b

1.Egzaminklasyfikacyjnydla ucznia spełniającegoobowiązekszkolny poza szkołą przeprowadzanyjest zgodniez art.44l ustawyosystemieoświatyi§17rozporządzenia MinistraEdukacjiNarodowejzdnia10czerwca2015r.wsprawieszczegółowychwarunków i sposobuoceniania,klasyfikowaniaipromowaniauczniówi słuchaczywszkołach publicznychw związkuz art. 7 ust. 3 pkt3 ustawy o systemieoświaty.

2.Egzaminyklasyfikacyjnesą przeprowadzaneprzezkomisjęegzaminacyjnąpowołanąw szkole, w którejdyrektorzezwoliłna spełnianieobowiązkuszkolnegopoza szkołą.

3.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasięniepóźniejniżw dniupoprzedzającymdzień zakończeniarocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczych.

4. Terminegzaminuklasyfikacyjnegouzgadniasię z uczniemi jego rodzicami.

5. Uczeń, który z przyczynnieusprawiedliwionychnieprzystąpiłdo egzaminu klasyfikacyjnegow terminieustalonymzgodniez§ 17b ust. 3 i4 statutu,możeprzyspdo niego w terminiedodatkowymwyznaczonymprzezDyrektoraSzkoły.

6. Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasię w formiepisemneji ustnej.

7.Dla uczniaspełniającegoobowiązekszkolnypozaszkołąnieprzeprowadzasię egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,zajęć technicznychi wychowaniafizycznegooraz dodatkowychzajęć edukacyjnych.

8.Egzaminklasyfikacyjnyz zajęć komputerowychmaprzede wszystkimformęzajęć praktycznych.

9. Egzaminklasyfikacyjnydlauczniówspełniającychobowiązekszkolnypozaszkołą przeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraszkoły,w składktórejwchodzą:

a)dyrektorszkołylubnauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkołyjakoprzewodniczący

komisji;

b)  nauczyciel  albo  nauczyciele  obowiązkowyczajęć  edukacyjnychktórych  jest przeprowadzany ten egzamin.

10. Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

11.Przewodniczącykomisji,októrejmowaw§17bust.9statutuuzgadniazuczniemoraz jegorodzicamiliczbęzajęćedukacyjnych,z którychuczeńmożeprzystąpićdoegzaminów klasyfikacyjnychw ciągujednego dnia.

12.Podczasegzaminuklasyfikacyjnegomogąbyćobecniwcharakterzeobserwatorów– rodziceucznia.

13. Z egzaminuklasyfikacyjnegosporządzasię protokół,zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin;

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w § 17b ust. 9 statutu;

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d) imię i nazwisko ucznia;

e) zadania egzaminacyjne;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14.Doprotokołuegzaminuklasyfikacyjnegodołączasię odpowiedniopisemnepraceucznia, zwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachuczniai zwięzłąinformacjęowykonaniuprzez uczniazadaniapraktycznego.Protokółstanowi załącznikdo arkuszaocen ucznia.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 18

1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Do zadań nauczycieli należą w szczególności:

 • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
 • realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
 • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
 • zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
 • udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • realizowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
 • współpracowanie z rodzicami, samorządem uczniowskim, dyrektorem i wicedyrektorem ds. pedagogicznych.

2.      W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

§ 19

1. Nauczyciele mają prawo do:

      bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

      podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

      terminowo i prawidłowo wypłacanego wynagrodzenia,

      obiektywnej i sprawiedliwej oceny wyników pracy,

      decydowania o wyborze programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych i metod pracy z uczniem,

      oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem, uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania,

§ 20

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału.

2.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Szczegółowe zadania nauczyciela wychowawcy określa zakres obowiązków.

3.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 21

1. Nabór do szkoły prowadzony jest przez cały rok szkolny

2. Warunki kwalifikacji dziecka do szkoły:

 1. zgłoszenie chęci uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie)
 2. pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej
 3. podpisanie umowy ze szkołą
 4. uiszczenie opłaty wpisowej

3. W pierwszej kolejności do I klasy szkoły podstawowej przyjmowani są absolwenci Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” w Żorach oraz rodzeństwo uczniów Szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii nauczyciela przedszkola/szkoły. Na pozostałe miejsca przyjmowane są dzieci, które uzyskały pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, której zasaniem jest wyłonienie dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną oraz posiadają najwyższe kompetencje z zakresu edukacji matematycznej oraz znajomości języka angielskiego.

5. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, podlegając obserwacji wychowawcy i nauczyciela prowadzącego, którzy wydają opinię stanowiącą podstawę do przyjęcia kandydata.

6. W przypadku kompletnej liczby dzieci, szkoła może wpisać dziecko na listę rezerwową
i w razie zwolnienia się miejsca w placówce, powiadomić rodziców o możliwości przyjęcia dziecka.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 22

1.      Uczeń ma prawo do:

 • pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz przestrzegania ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych i uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 • wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz  zrzeszania się
  w organizacjach działających na terenie szkoły,
 • do wypoczynku na przerwach międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • korzystania z telefonu komórkowego wyłącznie podczas przerw lekcyjnych i na świetlicy szkolnej w celu kontaktu z rodzicami.

§ 23

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkoły, a w szczególności:

     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

      przygotowania się do zajęć lekcyjnych oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

       współdziałania z nauczycielami i innymi uczniami w procesie wychowania
i kształce
nia,

      bycia punktualnym

      troszczenia  się o honor  szkoły, jej dobre imię, szanowania i wzbogacania jej tradycji,

       odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

      dbania o kulturę języka na terenie szkoły i poza nią,

      dbania o schludny wygląd oraz noszenia stosownego stroju do sytuacji (np. galowego, sportowego, turystycznego),

      dbania o bezpieczeństwo własne i innych, dbania o zdrowie i higienę,

       usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych (nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia w ciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji). Po upływie tygodnia nieobecności ucznia uznawane są za nieusprawiedliwione,

      natychmiastowego informowania nauczyciela o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia własnego i innych,

      dbania o ład, porządek, estetykę klas i szkoły,

      korzystania z szatni szkolnej, uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu

      szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń

      przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole

2.      Uczniowie mają zakaz wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

3.      Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw lekcyjnych.

4.      Zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na osobistą bądź pisemną prośbę rodzica.

5.      Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie Dzienniczka (zeszytu korespondencji), jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt szkoły z Rodzicem. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w Dzienniczku.

SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW

§ 24

1.      Wykreślenie z listy uczniów decyzją administracyjną dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, może być zastosowane wobec jawnego
i rażącego naruszenia statutu i regulaminów szkoły lub popełnienia rażącego wykroczenia.

2.      Uczeń może być wykreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

 • pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,
 • rodzice zalegają z płatnością za pobyt w szkole powyżej dwóch okresów płatniczych,
 • uczeń spóźnił się na lekcje więcej niż trzy razy w miesiącu

3.      Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

 • rodzice,
 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna.

4.      Przy wykreśleniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa oświatowego

zapewniających kontynuowanie procesu edukacji. Na wniosek dyrektora szkoły, uczeń zostaje przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Dyrektor zaś po podjęciu decyzji o skreśleniu jest obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej,
w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców obowiązku zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

5.      W przypadku wykreślenia ucznia, nie przewiduje się zwrotu opłaty wpisowej i czesnego.

6.      Od decyzji dyrektora o wykreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do kuratora oświaty.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu wszystkich zainteresowanych ustala się:

- umieszczenie statutu na stronie internetowej szkoły

- umieszczenie statutu w  Kąciku dla Rodziców na szkolnym korytarzu

- udostępnienie statutu przez dyrektora szkoły na życzenie rodziców.

3. Regulaminy obowiązujące w szkole muszą pozostawać w zgodzie ze statutem szkoły i obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 01. września 2013r.

5. W sprawach nienormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego i Kodeksu Pracy wraz z pochodnymi..

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK
ul. Księcia Leszka 3
44-240 Żory

 

sekretariat       607 641 778

wicedyrektor    666 353 203

dyrektor          693 502 067

 

mail

Stypendyści

2017/2018
klasa V: Wiktoria, Igor, Mateusz

klasa IV: Szymon, stypendium naukowe burmistrza Orzesza